Rozporz康zenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiROZPORZ.ZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 stycznia 2003 r.

zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie po這wu ryb oraz warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie

(Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarz康za si, co nast瘼uje:

1. W rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie po這wu ryb oraz warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:
1) w 2:
a) w ust. 2:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) za pomoc w璠ziska o d逝go軼i co najmniej 30 cm, z przymocowan do niego link zako鎍zon:
a) jednym haczykiem z przyn皻, albo
b) nie wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn przyn皻 imituj帷 owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym ka盥y haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni dwa ostrza rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm, albo
c) sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni trzy haczyki; haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni cztery ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm,",
– uchyla si punkt 3,
b) dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
"3. Amatorski po堯w ryb w璠k pod lodem uprawia si za pomoc w璠ziska o d逝go軼i co najmniej 30 cm, z przymocowan do niego link zako鎍zon:
1) jednym haczykiem z przyn皻, przy czym haczyk nie mo瞠 mie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm,
2) sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni dwa haczyki, przy czym ka盥y haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm.";
2) w 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) mi皻usa (Lota lota L.):
a) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm,
b) w pozosta造ch wodach 25 cm,";
3) 8 otrzymuje brzmienie:
" 8. Rak闚 pr璕owatych (Orconectes limosus Raf.), rak闚 sygna這wych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunk闚 trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik kar這waty (Ictalurus nebulosus) po z這wieniu nie nale篡 wpuszcza ani do 這wiska, w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚.";
4) w 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obr瑿 hodowlany obejmuje powierzchni grunt闚 stawowych lub innych zbiornik闚 wodnych s逝膨cych do chowu lub hodowli ryb, 陰cznie z groblami, urz康zeniami doprowadzaj帷ymi lub odprowadzaj帷ymi wod oraz odcinek cieku przep造waj帷y wzd逝 staw闚 rybnych, w przypadku obr瑿u hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.",
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) na dop造wie odcinka rzeki, o kt鏎ym mowa w pkt 3, od uj軼ia tego dop造wu do rzeki, do najbli窺zego pi皻rzenia, kt鏎e uniemo磧iwia swobodny przep造w ryb, wraz z odcinkiem tego dop造wu o d逝go軼i 50 m powy瞠j pi皻rzenia,";
5) w 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rejestracji sprz皻u p造waj帷ego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta w豉軼iwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprz皻u.".

2. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

ROZPORZ.ZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie po這wu ryb oraz warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie.

(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarz康za si, co nast瘼uje:

1. Rozporz康zenie okre郵a:
1) szczeg馧owe warunki uprawiania amatorskiego po這wu ryb,
2) organizacj spo貫czn uprawnion do przeprowadzania egzamin闚 w zakresie ochrony i po這wu ryb,
3) wz鏎 karty w璠karskiej i karty 這wiectwa podwodnego oraz wysoko嗆 op豉ty pobieranej za ich wydanie,
4) szczeg馧owe warunki ochrony i po這wu ryb, rybackie narz璠zia i urz康zenia po這wowe, zasady ustanawiania obwod闚 rybackich, obr瑿闚 hodowlanych i ochronnych, oznakowania obr瑿闚 i sprz皻u p造waj帷ego s逝膨cego do po這wu ryb oraz rejestracji tego sprz皻u,
5) warunki chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie.

2. 1. Amatorski po堯w ryb w璠k mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a kart w璠karsk, kt鏎ej wz鏎 okre郵a za陰cznik nr 1 do rozporz康zenia.
2. Amatorski po堯w ryb w璠k uprawia si:
1) bez stosowania sztucznego 鈍iat豉 do lokalizacji i wabienia ryb,
2) za pomoc w璠ziska o d逝go軼i co najmniej 30 cm, z przymocowan do niego link zako鎍zon:
a) jednym haczykiem albo
b) nie wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn przyn皻 w postaci owada; haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni dwa ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm, albo
c) sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni trzy haczyki; haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni cztery ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 50 mm,
3) bez u篡cia 篡wej ryby jako przyn皻y.

3. 1. Amatorski po堯w ryb kusz mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a kart 這wiectwa podwodnego, kt鏎ej wz鏎 okre郵a za陰cznik nr 2 do rozporz康zenia.
2. Amatorski po堯w ryb kusz uprawia si:
1) wy陰cznie w porze dziennej: po up造wie godziny od wschodu s這鎍a, nie p騧niej jednak ni na godzin przed zachodem s這鎍a,
2) kusz napinan si陰 mi窷ni, miotaj帷 harpun na uwi瞛i, kt鏎y nie mo瞠 mie wi璚ej ni 3 ostrza rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umo磧iwia 豉twe oddzielanie ostrza od jego trzonu,
3) w promieniu nie wi瘯szym ni 50 m od ustawionego na powierzchni wody p造waka koloru 鄴速ego o wyporno軼i co najmniej 5 litr闚; p造wak ustawiany jest na czas po這wu przez osob dokonuj帷 po這wu ryb kusz,
4) w taki spos鏏, aby kusza podczas napinania i zwalniania by豉 w ca這軼i zanurzona w wodzie,
5) poza wyznaczonymi k徙ieliskami.

4. 1. Organizacj spo貫czn uprawnion do przeprowadzania egzamin闚 w zakresie ochrony i po這wu ryb w celu uzyskania karty:
1) w璠karskiej - jest organizacja, kt鏎a na terenie powiatu w dniu 1 stycznia ka盥ego roku liczy co najmniej 200 pe軟oletnich cz這nk闚,
2) 這wiectwa podwodnego - jest organizacja, kt鏎a na terenie kraju w dniu 1 stycznia ka盥ego roku liczy co najmniej 200 pe軟oletnich cz這nk闚
oraz kt鏎ej statutowe w豉dze poinformowa造 starost, w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego post瘼owania egzaminacyjnego oraz sk豉dzie komisji egzaminacyjnej.
2. Przez organizacj, o kt鏎ej mowa w ust. 1, rozumie si organizacj utworzon na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), kt鏎ej statutowym celem dzia豉nia jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i po這wu ryb.
3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, kt鏎a spe軟ia warunek okre郵ony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegaj帷a si o kart w璠karsk mo瞠 przyst徙i do egzaminu przeprowadzanego przez inn organizacj spo貫czn, kt鏎a spe軟ia ten warunek.

5. Wysoko嗆 op豉ty za wydanie karty w璠karskiej albo karty 這wiectwa podwodnego wynosi 10 z.

6. Niedozwolony jest po堯w ryb i rak闚, kt鏎ych d逝go嗆 mierzona od pocz徠ku g這wy do najdalszego kra鎍a p貫twy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego, kt鏎y wynosi dla:
1) bolenia (Aspius aspius L.) 40 cm,
2) brzanki (Barbus petenyi Heckel) 20 cm,
3) brzany (Barbus barbus L.) 40 cm,
4) brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel) 20 cm,
5) certy (Vimba vimba L.) 30 cm,
6) g這wacicy (Hucho hucho L.) 70 cm,
7) jazia (Leuciscus idus L.) 25 cm,
8) jelca (Leuciscus leuciscus L.) 15 cm,
9) klenia (Leuciscus cephalus L.) 25 cm,
10) lina (Tinca tinca L.) 25 cm,
11) lipienia (Thymallus thymallus L.) 30 cm,
12) 這sosia (Salmo salar L.) 35 cm,
13) mi皻usa (Lota lota L.) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty
do granicy z wodami morskimi 30 cm,
14) pstr庵a potokowego (Salmo trutta m. fario L.):
a) w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki
San oraz w rzece San i jej dop造wach 25 cm,
b) w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej
z Republik Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy oraz w rzece
Bystrzycy i jej dop造wach 25 cm,
c) w pozosta造ch wodach 30 cm,
15) rozpi鏎a (Abramis ballerus L.) 25 cm,
16) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) 45 cm,
17) sapy (Abramis sapa Pallas) 25 cm,
18) siei (Coregonus lavaretus L.) 35 cm,
19) sielawy (Coregonus albula L.) 18 cm,
20) suma (Silurus glanis L.) 70 cm,
21) szczupaka (Esox lucius L.) 45 cm,
22) 鈍inki (Chondrostoma nasus L.) 25 cm,
23) troci (Salmo trutta m. trutta L.) 35 cm,
24) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) 50 cm,
25) w璕orza (Anguilla anguilla L.) 40 cm,
26) wzdr璕i (Scardinius erythrophthalmus L.) 15 cm,
27) raka b這tnego (Pontastacus leptodactylus Esch.) 10 cm,
28) raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.):
a) samicy 12 cm,
b) samca 10 cm.

7. 1. Niedozwolony jest po堯w ryb i rak闚 w okresach ochronnych, z zastrze瞠niem ust. 2, ustanowionych dla:
1) brzany (Barbus barbus L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
2) brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel) - od dnia 15 marca do dnia 15 lipca,
3) certy (Vimba vimba L.):
a) w rzece Wi郵e od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia - od dnia 1 wrze郾ia do dnia 30 listopada,
b) w rzece Wi郵e powy瞠j zapory we W這c豉wku i w pozosta造ch rzekach - od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
4) g這wacicy (Hucho hucho L), lipienia (Thymallus thymallus L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja,
5) 這sosia (Salmo salar L.):
a) w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku - od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia - od dnia 1 grudnia do ko鎍a lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w pi徠ki, soboty i niedziele,
c) w pozosta造ch rzekach - od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 grudnia,
6) mi皻usa (Lota lota L.) - z wyj徠kiem rzeki Odry od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - od dnia 1 grudnia do ko鎍a lutego,
7) pstr庵a potokowego (Salmo trutta m. fario L.):
a) w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki San, w rzece San i jej dop造wach - od dnia 1 wrze郾ia do dnia 31 stycznia,
b) w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z Republik Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dop造wach - od dnia 1 wrze郾ia do dnia 31 stycznia,
c) w pozosta造ch wodach - od dnia 1 wrze郾ia do dnia 31 grudnia,
8) siei (Coregonus lavaretus L.) i sielawy (Coregonus albula L.) - od dnia 15 pa寮ziernika do dnia 31 grudnia,
9) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja,
10) sapy (Abramis sapa Pallas) - od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja,
11) suma (Silurus glanis L.):
a) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - od dnia 1 marca do dnia 30 maja,
b) w pozosta造ch wodach - od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca,
12) szczupaka (Esox lucius L.):
a) w rzekach i zbiornikach zaporowych - od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,
b) w pozosta造ch wodach - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia,
13) 鈍inki (Chondrostoma nasus L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja,
14) troci (Salmo trutta m. trutta L.):
a) w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku - od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, soboty i niedziele,
b) na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia - od dnia 1 grudnia do ko鎍a lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w pi徠ki, soboty i niedziele,
c) w pozosta造ch rzekach - od dnia 1 pa寮ziernika do dnia 31 grudnia,
15) troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.) - od dnia 1 wrze郾ia do dnia 31 stycznia,
16) raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.) i raka b這tnego (Pontastacus leptodactylus Esch.) - od dnia 15 pa寮ziernika do dnia 15 marca dla samc闚 i od dnia 15 pa寮ziernika do dnia 31 lipca dla samic.
2. Je瞠li pierwszy albo ostatni dzie okresu ochronnego dla okre郵onego gatunku ryb lub rak闚 przypada w dzie ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skr鏂eniu o ten dzie.

8. Rak闚 pr璕owatych (Orconectes limosus Raf.), rak闚 sygna這wych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunk闚 trawianka (Perccottus glenii Dyb.) i czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) po z這wieniu nie nale篡 wpuszcza do 這wiska, w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚.

9. 1. Rybackimi narz璠ziami po這wowymi s narz璠zia:
1) ci庵nione: niewody, przyw這ki, w這ki, tuki, dragi,
2) stawne: wontony, s喚py, drygawice, 瘸ki, miero瞠, kozaki, wi璚ierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy,
3) elektryczne, a tak瞠 ich cz窷ci, s逝膨ce do po這wu ryb przy pomocy pr康u elektrycznego,
4) pozosta貫: sp豉wnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, p璚zki oraz inne narz璠zia s逝膨ce do po這wu ryb pod lodem.
2. Rybackimi urz康zeniami po這wowymi s pompy po這wowe i w璕ornie.

10. 1. Po堯w ryb narz璠ziami elektrycznymi dokonywany jest przy u篡ciu pr康u elektrycznego sta貫go lub impulsowego.
2. Pole elektryczne wytwarzane przez narz璠zia elektryczne s逝膨ce do po這wu ryb nie mo瞠 oddzia造wa na z這wione i przetrzymywane w pobli簑 tych narz璠zi ryby 篡we.
3. Po這wu ryb przy u篡ciu pr康u elektrycznego mog dokonywa osoby, kt鏎e odby造 szkolenie i zda造 egzamin w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy.

11. 1. Do po這wu ryb nie u篡wa si rybackich narz璠zi po這wowych, w kt鏎ych wielko嗆 oczek sieci, z zastrze瞠niem ust. 2, mierzona w stanie mokrym od po這wy w瞛豉 do po這wy w瞛豉 najbli窺zego, jest mniejsza ni 28 mm, a w kutlu ci庵nionych rybackich narz璠zi po這wowych jest mniejsza ni 25 mm.
2. Wielko嗆 oczek sieci w rybackich narz璠ziach po這wowych s逝膨cych do po這wu:
1) sielawy - nie mo瞠 by mniejsza ni 18 mm,
2) w璕orza - nie mo瞠 by mniejsza ni 12 mm,
3) uklei i stynki - nie mo瞠 by mniejsza ni 6 mm,
4) ryb na przyn皻 - nie mo瞠 by mniejsza ni 5 mm.

12. Obw鏚 rybacki ustanawia si na kanale, rzece, innym cieku lub na ich odcinkach, jeziorze, grupie jezior lub innych zbiornikach wodnych wraz z ich dop造wami zgodnie z lini brzegu.

13. 1. Ustanawiaj帷 obw鏚 rybacki, nale篡:
1) uwzgl璠ni aktualny stan prawny nieruchomo軼i oraz istniej帷e stosunki hydrologiczne,
2) nada mu nazw odpowiadaj帷 nazwie w豉snej kana逝, rzeki lub innego cieku, jeziora albo innego zbiornika wodnego oraz kolejny numer obwodu rybackiego z biegiem wody, przy czym:
a) je瞠li akwen zostaje podzielony na wi璚ej ni jeden obw鏚 rybacki, ka盥y z nich otrzymuje nazw i kolejny numer w porz康ku rosn帷ym,
b) nazwy obwod闚 rybackich rzek lub ciek闚 bez ustalonych nazw w豉snych powinny by uzupe軟ione wskazaniem dorzecza rzeki o ustalonej nazwie w豉snej, do kt鏎ej uchodz,
c) obw鏚 rybacki, obejmuj帷y obszar w鏚 dw鏂h lub wi璚ej rzek 陰cz帷ych si ze sob, otrzymuje nazw w豉sn rzeki o wi瘯szym 鈔edniorocznym przep造wie, bez wzgl璠u na stosunek powierzchni lub d逝go軼i tych rzek do siebie,
d) obwody rybackie jezior lub zbiornik闚 zaporowych, przez kt鏎e przep造wa rzeka, powinny otrzyma nazw w豉sn jeziora lub zbiornika zaporowego, wraz ze wskazaniem rzeki, na kt鏎ej le膨, z zachowaniem numeracji odpowiadaj帷ej kolejno軼i obwod闚 na tej rzece,
e) je瞠li obw鏚 rybacki obejmuje kilka jezior, nale篡 nada mu nazw w豉sn jeziora o najwi瘯szej powierzchni,
3) okre郵i jego granic zgodn z lini brzegu, a tam, gdzie granica obwodu przebiega przez wod - wytyczy j odcinkami linii prostej 陰cz帷ej sta貫 punkty orientacyjne w terenie.
2. Obw鏚 rybacki ustanawia si, w szczeg鏊no軼i, na wodach:
1) kt鏎ych obszar obejmuje miejsca corocznie powtarzaj帷ego si tar豉 ryb, rozwoju narybku, gromadnego zimowania, bytowania i przep造wu ryb,
2) rzek, potok闚 g鏎skich, kana堯w i innych ciek闚, w kt鏎ych wyst瘼uje charakterystyczny dla danego rodzaju w鏚 gatunek ryby,
3) jezior lub zbiornik闚 wodnych wraz z dop造wami, le膨cych w jednej zlewni lub dorzeczu.

14. 1. Obr瑿 hodowlany obejmuje powierzchni grunt闚 stawowych lub innych zbiornik闚 wodnych s逝膨cych do chowu lub hodowli ryb, 陰cznie z groblami, urz康zeniami doprowadzaj帷ymi i odprowadzaj帷ymi wod, oraz odcinek cieku przep造waj帷ego wzd逝 staw闚 rybnych.
2. Obr瑿闚 hodowlanych nie ustanawia si:
1) na szlaku 瞠glownym,
2) na obszarze obr瑿闚 ochronnych,
3) na odcinku rzeki uchodz帷ej do morza, z zastrze瞠niem ust. 3, od jej uj軼ia do najbli窺zego pi皻rzenia, kt鏎e uniemo磧iwia swobodny przep造w ryb, wraz z odcinkiem rzeki o d逝go軼i 50 m powy瞠j tego pi皻rzenia,
4) na dop造wie odcinka rzeki, o kt鏎ym mowa w pkt 3, od uj軼ia tego odcinka do rzeki, do najbli窺zego pi皻rzenia, kt鏎e uniemo磧iwia swobodny przep造w ryb, wraz z odcinkiem tego dop造wu o d逝go軼i 50 m powy瞠j pi皻rzenia,
5) na wodach jezior lub zbiornik闚 zaporowych, w miejscu usytuowania sadz闚 rybackich, s逝膨cych do chowu lub hodowli ryb.
3. Przepis ust. 2 pkt 3 nie dotyczy rzeki Wis造 i rzeki Odry.

15. Obr瑿y ochronne ustanawia si:
1) na terenie przep豉wek, budowli lub innych urz康ze umo磧iwiaj帷ych przep造w ryb, 陰cznie z odcinkami ciek闚 przylegaj帷ych do nich, a tak瞠 odcinkami ciek闚 w odleg這軼i co najmniej 50 m powy瞠j i 50 m poni瞠j przep豉wek, budowli lub urz康ze,
2) w miejscach corocznie powtarzaj帷ego si tar豉 lub rozwoju narybku,
3) w miejscach gromadnego zimowania ryb,
4) w miejscach gromadnego przep造wu ryb, w jeziorach lub w ich cz窷ciach, na odcinkach kana堯w, rzek i innych ciek闚 oraz na terenie innych zbiornik闚 wodnych lub ich cz窷ciach.

16. Oznakowania obr瑿闚 hodowlanych i ochronnych dokonuje si przez ustawienie, w odleg這軼i nie wi瘯szej ni 50 m od granicy obr瑿u ochronnego, tablic o wymiarach nie mniejszych ni 40 cm x 40 cm lub p豉w w kszta販ie walca, w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru 鄴速ego, wykonanym literami o wysoko軼i 5 cm i grubo軼i 6 mm:
1) "obr瑿 hodowlany - nieupowa積ionym wst瘼 wzbroniony" lub
2) "obr瑿 ochronny - po堯w i czynno軼i szkodliwe dla ryb wzbronione".

17. 1. Sprz皻 p造waj帷y s逝膨cy do po這wu ryb, zwany dalej "sprz皻em p造waj帷ym", z wyj徠kiem statk闚 rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odr瑿nych przepis闚, znakuje si w spos鏏 trwa造 i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewn皻rznych p豉szczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mie nie mniej ni 10 cm wysoko軼i i 1 cm grubo軼i.
2. Dwuliterowe oznaczenie wojew鏚ztwa stosowane do oznakowania sprz皻u p造waj帷ego okre郵a za陰cznik nr 3 do rozporz康zenia.

18. 1. Rejestracji sprz皻u p造waj帷ego dokonuje starosta w豉軼iwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprz皻u.
2. Rejestr sprz皻u p造waj帷ego prowadzi si odr瑿nie dla sprz皻u:
1) posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
2) s逝膨cego do amatorskiego po這wu ryb.
3. Rejestr sprz皻u p造waj帷ego zawiera:
1) kolejny numer w rejestrze,
2) dat wpisu do rejestru,
3) imi i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw i adres posiadacza sprz皻u,
4) nadany dla sprz皻u p造waj帷ego numer rejestracyjny,
5) dane techniczne sprz皻u p造waj帷ego umo磧iwiaj帷e jego identyfikacj, a w szczeg鏊no軼i jego rodzaj i d逝go嗆,
6) dat wykre郵enia sprz皻u p造waj帷ego z rejestru.

19. 1. Ch闚 lub hodowl innych ni ryby i raki organizm闚 篡j帷ych w wodzie z gatunk闚 obcych rodzimej florze i faunie prowadzi si w budynkach, w kt鏎ych:
1) woda po wprowadzeniu do urz康ze s逝膨cych do chowu lub hodowli tych organizm闚 wodnych znajduje si w obiegu zamkni皻ym,
2) urz康zenia doprowadzaj帷e i odprowadzaj帷e wod oraz urz康zenia s逝膨ce do chowu lub hodowli uniemo磧iwiaj wydostanie si tych organizm闚 wodnych i ich form rozwojowych do innych w鏚,
3) woda odprowadzana z urz康ze, o kt鏎ych mowa w pkt 1, poddawana jest ci庵貫j ekspozycji promieniowania ultrafioletowego, nie mniejszego ni 30.000 mWs/cm2.
2. Drogi prowadz帷e do budynk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, powinny by wyposa穎ne w 郵uzy dezynfekcyjne.

20. 1. Po這wu innych ni ryby i raki organizm闚 篡j帷ych w wodzie, w szczeg鏊no軼i planktonu i bentosu, dokonuje si:
1) w spos鏏 i metodami, kt鏎e nie powoduj w wodzie:
a) zmniejszenia ilo軼i tlenu mierzonej w mg O2/dm3,
b) zwi瘯szenia zawarto軼i zawiesiny mierzonej w mg/dm3,
c) zwi瘯szenia biologicznego zapotrzebowania tlenu - BZT5
- w stosunku do 鈔edniej warto軼i wsp馧czynnik闚 jako軼i wody w rzekach, zbiornikach zaporowych, kana豉ch i jeziorach, w danym okresie,
2) po zawiadomieniu uprawnionego do rybactwa i Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej.
2. W zawiadomieniu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje si termin, miejsce oraz tytu prawny do prowadzenia po這w闚.

21. Karty w璠karskie i karty 這wiectwa podwodnego wydane na podstawie dotychczas obowi您uj帷ych przepis闚 zachowuj swoj wa積o嗆.

22. Traci moc rozporz康zenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 砰wno軼iowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie po這wu ryb w wodach 鈔鏚l康owych (Dz. U. Nr 38, poz. 370).

23. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

ZAㄐCZNIKI

ZAㄐCZNIK Nr 1

WZ紑 KARTY W犵KARSKIEJ

wz鏎: 1, 2 (w za陰czeniu)

ZAㄐCZNIK Nr 2

WZ紑 KARTY ΜWIECTWA PODWODNEGO

wz鏎: 1, 2 (w za陰czeniu)

ZAㄐCZNIK Nr 3

DWULITEROWE OZNACZENIE WOJEW笈ZTWA STOSOWANE DO OZNAKOWANIA SPRZ邛U PΧWAJ。EGO

1) Wojew鏚ztwo dolno郵御kie DS
2) Wojew鏚ztwo kujawsko-pomorskie KP
3) Wojew鏚ztwo lubelskie LU
4) Wojew鏚ztwo lubuskie LB
5) Wojew鏚ztwo 堯dzkie LD
6) Wojew鏚ztwo ma這polskie MP
7) Wojew鏚ztwo mazowieckie MA
8) Wojew鏚ztwo opolskie OP
9) Wojew鏚ztwo podkarpackie PK
10) Wojew鏚ztwo podlaskie PD
11) Wojew鏚ztwo pomorskie PM
12) Wojew鏚ztwo 郵御kie SL
13) Wojew鏚ztwo 鈍i皻okrzyskie SW
14) Wojew鏚ztwo warmi雟ko-mazurskie WM
15) Wojew鏚ztwo wielkopolskie WP
16) Wojew鏚ztwo zachodniopomorskie ZP.