Statut PZWSTATUT
POLSKIEGO ZWI╴KU
W犵KARSKIEGO


TEKST JEDNOLITY
uwzgl璠niaj帷y zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zje寮zie Delegat闚
Polskiego Zwi您ku W璠karskiego
w dniu 19 pa寮ziernika 2007 r.
PA挑ZIERNIK 2007 r.
ROZDZIA I
Postanowienia og鏊ne

1

Polski Zwi您ek W璠karski, w skr鏂ie PZW, zwany dalej Zwi您kiem, jest dobrowolnym,
samorz康nym stowarzyszeniem mi這郾ik闚 w璠karstwa i sportu w璠karskiego, kontynuatorem
tradycji zorganizowanego w璠karstwa w Polsce.


2

1. Podstaw prawn dzia豉nia Zwi您ku jest:
a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z p騧niejszymi zmianami);
b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2005 r. z p騧niejszymi zmianami);
c) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 89, poz. 889 z 1996 r.
z p騧niejszymi zmianami);
d) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z p騧niejszymi zmianami);
e) Statut Polskiego Zwi您ku W璠karskiego.
2. Zwi您ek posiada osobowo嗆 prawn.
3. Zwi您ek jest organizacj uprawnion do realizacji zada polskich zwi您k闚 sportowych
w zakresie kwalifikowanego sportu w璠karskiego.


3

1. Terenem dzia豉lno軼i Zwi您ku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib w豉dz i organ闚 naczelnych jest m.st. Warszawa.
2. Struktur organizacyjn Zwi您ku tworz ko豉 i okr璕i, jako jednostki terenowe Zwi您ku.
3. Osobowo嗆 prawn mog posiada okr璕i, jako terenowe jednostki organizacyjne.
4. Okr璕 mo瞠 by organizacj po篡tku publicznego w rozumieniu ustawy okre郵onej w 2 ust. 1 lit. d.
5. Zwi您ek mo瞠 by cz這nkiem mi璠zynarodowych organizacji w璠karskich.


4

1. Zwi您ek U篡wa god豉 i barw, a w豉dze i organy Zwi您ku piecz璚i okre郵aj帷ej ich nazw.
2. Wz鏎 god豉 i barw ustala, na wniosek Zarz康u G堯wnego, Krajowy Zjazd Delegat闚.
3. God這 Zwi您ku podlega ochronie prawnej.
4. Wz鏎 piecz璚i Zwi您ku ustala Zarz康 G堯wny.
5. Zwi您ek obchodzi w dniu 19 marca 鈍i皻o w璠karstwa polskiego – Dzie W璠karza.


5

1. Zwi您ek opiera dzia豉lno嗆 na pracy spo貫cznej swych cz這nk闚, a do prowadzenia spraw mo瞠 tworzy biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudnia pracownik闚.
2. Do dokonywania za Zwi您ek czynno軼i z zakresu prawa pracy upowa積ieni s odpowiednio: dyrektor biura Zarz康u G堯wnego i dyrektorzy biur zarz康闚 okr璕闚.
3. Czynno軼i z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura wykonuje prezes odpowiedniego zarz康u w trybie okre郵onym w 30 pkt 24 i 46 pkt 26.3ROZDZIA II
Cele i 鈔odki dzia豉nia Zwi您ku

6

Celem Zwi您ku jest organizowanie i promowanie w璠karstwa, rekreacji, sportu w璠karskiego, u篡tkowanie i ochrona w鏚, dzia豉nie na rzecz ochrony przyrody i kszta速owanie etyki w璠karskiej.


7

Cele Zwi您ku realizowane s poprzez:
1) reprezentowanie interes闚 Zwi您ku w kraju i za granic;
2) wsp馧prac z krajowymi, mi璠zynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w璠karskimi;
3) wsp馧prac z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
4) wsp馧dzia豉nie z podmiotami powo豉nymi do ochrony przyrody, ekosystem闚 wodnych, zwalczania k逝sownictwa rybackiego i innych szk鏚 w 鈔odowisku wodnym;
5) wsp馧dzia豉nie z o鈔odkami naukowo-badawczymi, mi璠zy innymi w zakresie ochrony gin帷ych gatunk闚 ryb i ich restytucji;
6) nabywanie i U篡tkowanie w鏚, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i w璠karskiej;
7) prowadzenie o鈔odk闚 zarybieniowych;
8) prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej z przeznaczeniem dochod闚 na dzia豉lno嗆 statutow;
9) prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiekt闚 s逝膨cych uprawianiu w璠karstwa i rekreacji;
10) upowszechnianie sportu w璠karskiego, organizowanie zawod闚 w璠karskich w kraju oraz uczestnictwo w takich zawodach za granic;
11) organizowanie rekreacyjnych imprez w璠karskich;
12) organizowanie wsp馧zawodnictwa sportowego opartego o zasady obowi您uj帷e w polskich zwi您kach sportowych;
13) wy豉nianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu w璠karskiego;
14) popularyzowanie idei w璠karstwa i dzia豉lno軼i PZW w鈔鏚 dzieci i m這dzie篡 oraz prowadzenie pracy o鈍iatowo-wychowawczej w tym zakresie;
15) edukacj w璠karsk i turystyk;
16) resocjalizacj, zwalczanie na這g闚 i patologii spo貫cznych oraz prac ze 鈔odowiskami zagro穎nymi wychowawczo;
17) prowadzenie egzamin闚 na kart w璠karsk;
18) prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej;
19) dzia豉nia na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych;
20) podejmowanie innych przedsi瞝zi耩 i pozyskiwanie 鈔odk闚 s逝膨cych do realizacji cel闚 Zwi您ku.
ROZDZIA III
Cz這nkowie Zwi您ku, ich prawa i obowi您ki

8

Zwi您ek zrzesza cz這nk闚:
1) zwyczajnych,
2) uczestnik闚,
3) wspieraj帷ych.


9

1. Cz這nkiem zwyczajnym Zwi您ku mo瞠 by osoba fizyczna, kt鏎a uko鎍zy豉 16 lat, zna i uznaje Statut Zwi您ku oraz wnios豉 wymagane sk豉dki.
2. Cz這nkiem uczestnikiem Zwi您ku mo瞠 by osoba fizyczna w wieku poni瞠j 16 lat, za zgod przedstawiciela ustawowego.
3. Cz這nkiem wspieraj帷ym mo瞠 by osoba fizyczna lub prawna, kt鏎a wspomaga materialnie Zwi您ek.
4. Cz這nkiem Zwi您ku mo瞠 by cudzoziemiec.


10

1. O przyj璚iu do Zwi您ku cz這nk闚 zwyczajnych i cz這nk闚 uczestnik闚 decyduje zarz康 ko豉.
2. O przyj璚iu do Zwi您ku cz這nk闚 wspieraj帷ych decyduje zarz康 jednostki organizacyjnej
zwi您ku, do kt鏎ej wp造n窸a deklaracja.
3. Ewidencj cz這nk闚 prowadzi zarz康 ko豉.


11

1. Przyj璚ia do Zwi您ku odmawia si osobie, kt鏎a w ci庵u ostatnich 2 lat by豉 karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub by豉 wydalona ze Zwi您ku prawomocnym orzeczeniem s康u kole瞠雟kiego.
2. Od decyzji zarz康u ko豉 odmawiaj帷ej przyj璚ia do Zwi您ku, przys逝guje prawo odwo豉nia do zarz康u okr璕u, kt鏎ego decyzja jest ostateczna.
3. Skre郵enia cz這nka Zwi您ku z ewidencji dokonuje zarz康 ko豉 po ustaniu cz這nkostwa.


12

Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje wskutek:
1) zgonu;
2) rezygnacji zg這szonej na pi鄉ie zarz康owi macierzystego ko豉;
3) nieop豉cenia sk豉dki rocznej w terminie, je瞠li zarz康 ko豉 uzna op騧nienie za nieusprawiedliwione;
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia s康u kole瞠雟kiego.


13

Cz這nek Zwi您ku, z ograniczeniami wynikaj帷ymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
1) uczestniczy w walnym zgromadzeniu ko豉;

2) wybiera i by wybieranym do w豉dz i organ闚 Zwi您ku na zasadach okre郵onych w niniejszym Statucie;
3) kierowa wnioski i skargi do w豉軼iwych w豉dz i organ闚 Zwi您ku oraz uzyskiwa odpowiedzi w terminach ustawowych, w豉軼iwych dla post瘼owania administracyjnego;
4) korzysta ze wszystkich urz康ze i rodzaj闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku na zasadach okre郵onych przez w豉dze Zwi您ku;
5) uprawia w璠karstwo w wodach Zwi您ku zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa i obowi您uj帷ym w PZW „Regulaminem amatorskiego po這wu ryb”;
6) otrzymywa i nosi odznaki Zwi您ku;
7) do zwrotu koszt闚 podro篡 i wyp豉ty diet, na zasadach og鏊nych, w zwi您ku z realizacj zada statutowych;
8) pe軟i tylko jedn funkcj z wyboru we w豉dzach albo organach Zwi您ku danego szczebla organizacyjnego;
9) przenie嗆 si do innego ko豉 wraz z kart ewidencyjn, z zachowaniem nabytych praw cz這nkowskich.


14

Cz這nek Zwi您ku ma obowi您ek:
1) przestrzega postanowie Statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Zwi您ku;
2) kierowa si zasad kole瞠雟twa i wzajemnego poszanowania, strzec jedno軼i i dobrego imienia Zwi您ku;
3) sumiennie wykonywa zadania powierzone przez w豉dze Zwi您ku i wynikaj帷e z pe軟ionych funkcji w Zwi您ku;
4) chroni i pomna瘸 mienie Zwi您ku jako dobro wsp鏊ne;
5) przestrzega przepis闚 z zakresu rybactwa, w璠karstwa i ochrony przyrody;
6) nale瞠 tylko do jednego ko豉 PZW;
7) aktualizowa dane osobowe i adres zamieszkania;
8) wnosi sk豉dk cz這nkowsk nie p騧niej ni do 30 kwietnia ka盥ego roku.


15

1. Za zas逝gi w dzia豉lno軼i statutowej cz這nek Zwi您ku mo瞠 otrzyma odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okoliczno軼iowe i wyr騜nienia:
1) odznakami honorowymi PZW s:
a) z這ta odznaka PZW z wie鎍ami,
b) z這ta odznaka PZW,
c) srebrna odznaka PZW,
d) medal Za zas逝gi w rozwoju w璠karstwa,
e) medal Za wybitne osi庵ni璚ia w sporcie w璠karskim,
f) odznaka Wzorowy M這dy W璠karz.
2) odznakami okoliczno軼iowymi s odznaki i medale;
3) wyr騜nieniami s: puchary, dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.
2. Za szczeg鏊ne zas逝gi dla PZW cz這nek Zwi您ku mo瞠 otrzyma tytu „Cz這nek Honorowy PZW”. Osoba uhonorowana tym tytu貫m jest zwolniona ze 鈍iadcze cz這nkowskich na rzecz Zwi您ku.
3. Jednostkom terenowym Zwi您ku, dla uznania dorobku, Zarz康 G堯wny mo瞠 przyzna zbiorow odznak „Za zas逝gi dla PZW”.
6
4. Osobom nie b璠帷ym cz這nkami PZW oraz instytucjom szczeg鏊nie zas逝穎nym dla w璠karstwa i PZW, Zarz康 G堯wny mo瞠 przyzna odznak „Zas逝穎ny dla Polskiego Zwi您ku W璠karskiego”.
5. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytu逝 „Cz這nek Honorowy PZW” okre郵aj odr瑿ne regulaminy uchwalone przez Zarz康 G堯wny.


16

1. Cz這nek Zwi您ku nieprzestrzegaj帷y obowi您k闚 okre郵onych w 14 pkt 1-6 podlega odpowiedzialno軼i organizacyjnej przed s康em kole瞠雟kim.
2. Karami wymierzanymi przez s康 kole瞠雟ki s:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa do w璠kowania w wodach PZW na okres do dw鏂h lat,
4) zawieszenie w prawach cz這nka na okres od jednego roku do dw鏂h lat,
5) wykluczenie ze Zwi您ku z r闚noczesnym pozbawieniem tytu堯w honorowych i odznak Zwi您ku.
3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.
4. Zatarcie kar, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nast瘼uje po up造wie roku od uprawomocnienia si orzeczenia.
5. Zatarcie kar, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 nast瘼uje po dw鏂h latach od up造wu terminu, na kt鏎y zosta造 orzeczone albo po roku od tego terminu, orzeczeniem w豉軼iwego s康u kole瞠雟kiego.
6. Cz這nek Zwi您ku, ukarany prawomocnym orzeczeniem s康u kole瞠雟kiego kar okre郵on w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem s康u powszechnego, traci prawo do pe軟ienia funkcji we w豉dzach i organach Zwi您ku i nie mo瞠 by do nich wybierany do czasu zatarcia kary.
7. Cz這nek Zwi您ku naruszaj帷y przepisy dyscyplinarne sportu w璠karskiego podlega karze. Rodzaje kar oraz procedur ich udzielania okre郵aj przepisy dyscyplinarne sportu w璠karskiego.ROZDZIA IV
W豉dze i zasady organizacyjne Zwi您ku

17

1. Najwy窺z w豉dz Zwi您ku jest Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. W okresie mi璠zy zjazdami, w豉dz Zwi您ku jest Zarz康 G堯wny.
3. Organem kontroli wewn皻rznej Zwi您ku jest G堯wna Komisja Rewizyjna.
4. Organem orzekaj帷ym w sprawach przewinie cz這nk闚 jest G堯wny S康 Kole瞠雟ki.


18

1. Wybory do w豉dz i organ闚 szczebla naczelnego i okr璕owego odbywaj si w g這sowaniu tajnym. Wybory do w豉dz i organ闚 ko豉 odbywaj si w g這sowaniu tajnym, chyba, 瞠 wi瘯szo嗆 cz這nk闚 walnego zgromadzenia opowie si za g這sowaniem jawnym.
2. W豉dze i organy Zwi您ku wybierane s spo鈔鏚 delegat闚 na zjazd.
3. Cz這nkowie ust瘼uj帷ych zarz康闚 Zwi您ku, kt鏎zy nie otrzymali absolutorium, nie mog kandydowa do w豉dz i organ闚 Zwi您ku danego i wy窺zego szczebla organizacyjnego w najbli窺zej kadencji.
4. Cz這nek innej organizacji w璠karskiej dzia豉j帷ej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie mo瞠 by cz這nkiem w豉dz i organ闚 Zwi您ku.
5. Cz這nek Zwi您ku, b璠帷y pracownikiem Zwi您ku, wybrany do w豉dz albo organu r闚norz璠nego i wy窺zego szczebla organizacyjnego Zwi您ku, traci funkcje, je郵i w terminie 3 miesi璚y nie rozwi捫e stosunku pracy.
6. Kadencja w豉dz i organ闚 trwa cztery lata i jest r闚noczesna. Mandaty delegat闚 na zjazd s wa積e w okresie kadencji


19

1. Uchwa造 w豉dz i organ闚 Zwi您ku zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby ich cz這nk闚, z zastrze瞠niem 30 pkt 10, 46 pkt 15, 74 ust. 1 i 75.
2. Uchwa造 w豉dz wy窺zego szczebla s obowi您uj帷e dla w豉dz ni窺zych szczebli organizacyjnych.
3. W豉dze wy窺zego szczebla mog zawiesi, b康 uchyli ka盥 uchwa喚 w豉dz ni窺zego szczebla, je瞠li jest sprzeczna z przepisami okre郵onymi w 2 ust.1.


20

1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji sk豉du w豉dz i organ闚, uzupe軟ienie nast瘼uje spo鈔鏚 delegat闚, kt鏎zy uzyskali kolejno najwi瘯sz liczb g這s闚 w ostatnich wyborach.
2. W przypadku zdekompletowania przekraczaj帷ego 1/2 sk豉du w豉dz i organ闚, w豉軼iwy zarz康 albo pe軟omocnik wyznaczony przez zarz康 wy窺zego szczebla, zwo逝je nadzwyczajny zjazd delegat闚 (walne zgromadzenie cz這nk闚 ko豉) dla dokonania wybor闚 uzupe軟iaj帷ych, najp騧niej w okresie trzech miesi璚y od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.
3. W豉dze i organy Zwi您ku mog w drodze uchwa造 odwo豉 ze swego sk豉du ka盥ego cz這nka na skutek z這穎nej rezygnacji, z powodu jego bezczynno軼i lub zawiesi na czas post瘼owania dyscyplinarnego w zwi您ku z postawionym zarzutem o dzia豉nia naruszaj帷e przepisy okre郵one w 14 pkt 1-6. W przypadku prezesa, uchwa豉 zarz康u zobowi您uje do zwo豉nia nadzwyczajnego zjazdu delegat闚 lub walnego zgromadzenia cz這nk闚 ko豉.
4. Zjazdy delegat闚 s w豉dne do podejmowania uchwa przy obecno軼i powy瞠j ½ uprawnionych do g這sowania, z zastrze瞠niem 74 ust. 1 i 75.
5. W nadzwyczajnym zje寮zie uczestnicz delegaci uprawnieni do brania udzia逝 w ostatnim zje寮zie zwyczajnym.
6. W豉dze i organy nadrz璠ne sprawuj nadz鏎 nad w豉dzami i organami ni窺zych szczebli oraz maj prawo zawieszania w czynno軼iach pe軟ego lub cz窷ciowego sk豉du w豉dz i organ闚 tych szczebli, je郵i zostanie stwierdzona bezczynno嗆 albo dzia豉nie sprzeczne z przepisami okre郵onymi w 2 ust. 1.
7. Na okres zawieszenia w豉dz, kt鏎y nie mo瞠 trwa d逝瞠j ni sze嗆 miesi璚y, funkcje te wykonuje pe軟omocnik powo豉ny przez w豉dze wy窺zego szczebla.


21

1. Do rozpatrzenia spraw cz這nk闚 za naruszenie obowi您k闚 okre郵onych w 14 pkt 1-6 w豉軼iwe s s康y kole瞠雟kie.
2. Przed s康ami kole瞠雟kimi wyst瘼uj, w charakterze oskar篡cieli, rzecznicy dyscyplinarni, kt鏎ych zakres dzia豉nia okre郵a regulamin uchwalony przez Zarz康 G堯wny.
3. Prawomocne orzeczenie s康u kole瞠雟kiego mo瞠 by poddane rewizji przez G堯wny S康 Kole瞠雟ki na podstawie umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarz康u G堯wnego,
2) Przewodnicz帷ego G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego,
3) rzecznika dyscyplinarnego Zarz康u G堯wnego,
4) ukaranego, za po鈔ednictwem os鏏 wymienionych w punktach 1-3.
Wniosek mo瞠 by z這穎ny jeden raz w okresie sze軼iu miesi璚y od uprawomocnienia si orzeczenia.
4. Zasady stosowania kar oraz procedur post瘼owania przed s康ami kole瞠雟kimi okre郵a Regulamin post瘼owania w sprawach przewinie cz這nk闚 PZW, uchwalony przez Zarz康 G堯wny.


22

Krajowy Zjazd Delegat闚 mo瞠 by:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.


23

W Krajowym Zje寮zie Delegat闚 uczestnicz:
1) delegaci wybrani przez okr璕owe zjazdy delegat闚, proporcjonalnie do liczby cz這nk闚, zgodnie z ordynacj uchwalon przez Zarz康 G堯wny, z uwzgl璠nieniem nast瘼uj帷ych zasad wyborczych:
a) jeden delegat do 5 tys. cz這nk闚,
b) ka盥e rozpocz皻e 5 tysi璚y plus 2,5 tysi帷a cz這nk闚 – nast瘼ny delegat, wed逝g stanu na 31 grudnia roku poprzedzaj帷ego Krajowy Zjazd Delegat闚;
2) cz這nkowie ust瘼uj帷ych w豉dz i organ闚 Zwi您ku, kt鏎zy nie s delegatami oraz osoby zaproszone.


24

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegat闚 nale篡:
1) uchwalenie porz康ku i regulaminu obrad;
2) ustalanie og鏊nych kierunk闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku;
3) rozpatrywanie wniosk闚 i odwo豉 zg這szonych Zjazdowi;
4) okre郵anie zasad podzia逝 sk豉dki cz這nkowskiej i przep造wu 鈔odk闚 finansowych w Zwi您ku;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej i G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego;
6) podejmowanie, na wniosek G堯wnej Komisji Rewizyjnej, uchwa造 w przedmiocie absolutorium dla ust瘼uj帷ego Zarz康u G堯wnego;
7) wyb鏎 Prezesa Zarz康u G堯wnego, cz這nk闚 Zarz康u G堯wnego, G堯wnej Komisji Rewizyjnej i G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego;
8) nadawanie tytu逝 „Cz這nek Honorowy PZW” na wniosek Zarz康u G堯wnego;
9) podejmowanie uchwa w sprawach dotycz帷ych realizacji cel闚 statutowych Zwi您ku;
10) podejmowanie uchwa w przedmiocie zmiany Statutu, rozwi您ania Zwi您ku i zasad rozporz康zania jego maj徠kiem;
11) okre郵anie zasad ustalania wysoko軼i diet dla dzia豉czy Zwi您ku na dan kadencj z tytu逝 pe軟ienia funkcji spo貫cznej;
12) ustalanie jednolitego systemu stosowania ulg dla cz這nk闚 odznaczonych honorowymi odznakami PZW.


25

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 zwo逝je co 4 lata Zarz康 G堯wny.
2. O terminie, miejscu i porz康ku dziennym Krajowego Zjazdu Delegat闚, Zarz康 G堯wny zawiadamia delegat闚 i zarz康y okr璕闚 na pi鄉ie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegat闚, za陰czaj帷 do zawiadomienia sprawozdanie z dzia豉lno軼i oraz inne dokumenty i wnioski b璠帷e tematem obrad Krajowego Zjazdu Delegat闚.


26

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 zwo逝je Zarz康 G堯wny z w豉snej inicjatywy lub w terminie trzech miesi璚y od daty zg這szenia wniosku przez:
1) G堯wn Komisj Rewizyjn,
2) co najmniej 1/3 zarz康闚 okr璕闚,
3) 1/3 delegat闚 na ostatni Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarz康 G堯wny, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 zwo逝je niezw這cznie G堯wna Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat闚 podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, do rozpatrzenia kt鏎ych zosta zwo豉ny.


27

Zarz康 G堯wny realizuje zadania statutowe Zwi您ku i odpowiada za sw dzia豉lno嗆 przed Krajowym Zjazdem Delegat闚.


28

1. Zarz康 G堯wny sk豉da si z 33 cz這nk闚, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarz康u, kt鏎e powinno si odby nie p騧niej ni 7 dni od dnia wybor闚, wybiera on spo鈔鏚 swych cz這nk闚, na wniosek Prezesa, Prezydium w sk豉d, kt鏎ego wchodz:
- Prezes wybrany przez Zjazd, oraz:
- dw鏂h wiceprezes闚,
- skarbnik,
- sekretarz,
- do sze軼iu cz這nk闚 Prezydium.


29

1. Zarz康 G堯wny obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta.
2. Posiedzenia Zarz康u G堯wnego zwo逝je Prezes lub upowa積iony przez niego cz這nek zarz康u.
3. W okresie mi璠zy posiedzeniami Zarz康u G堯wnego, dzia豉lno軼i Zwi您ku kieruje Prezes Zarz康u G堯wnego lub wyznaczony przez Zarz康 G堯wny jego cz這nek.


30

Do zakresu dzia豉nia i kompetencji Zarz康u G堯wnego nale篡:
1) kierowanie prac Zwi您ku w okresie pomi璠zy Zjazdami i reprezentowanie go na zewn徠rz;
2) realizowanie uchwa Krajowego Zjazdu Delegat闚;
3) zwo造wanie Krajowego Zjazdu Delegat闚 i przedstawianie mu dokument闚, o kt鏎ych mowa w 25 ust. 2;
4) uchwalanie ordynacji wyborczej;
5) realizowanie zalece pokontrolnych G堯wnej Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie i wdra瘸nie wniosk闚 pokontrolnych G堯wnej Komisji Rewizyjnej;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych Zwi您ku, zgodnie z ustaw o rachunkowo軼i;
8) zatwierdzanie rocznych bud瞠t闚 Zwi您ku;
9) ustalanie wysoko軼i krajowej sk豉dki cz這nkowskiej i wpisowego;
10) podejmowanie uchwa o tworzeniu i znoszeniu okr璕闚 oraz jednostek gospodarczych wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 przy obecno軼i 2/3 cz這nk闚;
11) wydawanie przepis闚 reguluj帷ych dzia豉lno嗆 Zwi您ku;
12) nadawanie odznak zwi您kowych i wyr騜nie dla cz這nk闚 PZW i innych os鏏 wspomagaj帷ych dzia豉lno嗆 statutow Zwi您ku;
13) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada Zwi您ku;
14) powo造wanie G堯wnego Kapitanatu Sportowego w zwi您ku z wykonywaniem kompetencji wynikaj帷ych z 63 pkt 10;
15) ustalanie struktur organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania w璠karskich klub闚
sportowych;
16) ustalanie zasad organizacji krajowych i mi璠zynarodowych w璠karskich imprez sportowych;
17) podejmowanie uchwa w przedmiocie obci捫ania, nabywania oraz zbywania nieruchomo軼i;
18) ustalanie kierunk闚 organizowania pracy z m這dzie膨 w璠karsk;
19) ustalanie kierunk闚 dzia豉lno軼i Zwi您ku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚;
20) nadzorowanie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wykonywanie praw wsp鏊nika i akcjonariusza w sp馧kach prawa handlowego;
21) sprawowanie nadzoru nad dzia豉lno軼i jednostek organizacyjnych Zwi您ku;
22) organizowanie dzia豉lno軼i naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Zwi您ku;
23) udzielanie pe軟omocnictw do sk豉dania o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych Zwi您ku oraz do czynno軼i bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez Zarz康 os鏏;
24) wykonywanie czynno軼i z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura, g堯wnego ksi璕owego, redaktora naczelnego „Wiadomo軼i W璠karskie” oraz kierownik闚 jednostek gospodarczych Zarz康u G堯wnego;
Umowy o prac, w imieniu Zarz康u G堯wnego, zawiera Prezes Zarz康u G堯wnego;
25) powo造wanie i odwo造wanie rzecznik闚 dyscyplinarnych Zarz康u G堯wnego oraz rzecznika prasowego Zarz康u G堯wnego;
26) wyk豉dnia przepis闚 uchwalonych przez w豉dze Zwi您ku.


31

1. Prezydium Zarz康u G堯wnego obraduje na posiedzeniach w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.
2. Prezydium Zarz康u G堯wnego kieruje na bie膨co ca這kszta速em zagadnie i spraw podlegaj帷ych kompetencji Zarz康u G堯wnego, z tym, 疾 podj皻e uchwa造 podlegaj przed這瞠niu na najbli窺zym posiedzeniu Zarz康u G堯wnego. Zarz康 G堯wny mo瞠 uchwa造 zatwierdzi, zmieni b康 uchyli.
3. Posiedzenia Prezydium zwo逝je Prezes lub upowa積iony przez niego cz這nek Prezydium.
4. W okresie mi璠zy posiedzeniami Prezydium, dzia豉lno軼i Zwi您ku kieruje Prezes Zarz康u G堯wnego lub wyznaczony przez Prezydium jego cz這nek.


32

G堯wna Komisja Rewizyjna sk豉da si z 15 cz這nk闚 wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚. Cz這nkowie G堯wnej Komisji Rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie Prezydium w sk豉dzie: przewodnicz帷y, zast瘼ca przewodnicz帷ego, sekretarz i dw鏂h cz這nk闚.


33

1. Do zakresu dzia豉nia G堯wnej Komisji Rewizyjnej nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i Zwi您ku;
2) wyst瘼owanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do Zarz康u G堯wnego;
3) kontrolowanie dzia豉lno軼i Zarz康u G堯wnego nie rzadziej ni raz w roku;
4) wsp馧praca z okr璕owymi komisjami rewizyjnymi;
5) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na Krajowym Zje寮zie Delegat闚;
6) wyst瘼owanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ust瘼uj帷ego Zarz康u G堯wnego.
2. Komisja mo瞠 realizowa swoje zadania przy pomocy rewident闚 lub, zatrudnianych w tym celu, bieg造ch i innych ekspert闚.
3. Przedstawiciel G堯wnej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach w豉dz Zwi您ku wszystkich szczebli organizacyjnych.


34

1. G堯wny S康 Kole瞠雟ki sk豉da si z 9 cz這nk闚 wybranych przez Krajowy Zjazd Delegat闚.
2. Cz這nkowie G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego wybieraj ze swojego grona Prezydium w sk豉dzie: przewodnicz帷y, zast瘼ca przewodnicz帷ego i sekretarz.


35

G堯wny S康 Kole瞠雟ki sk豉da sprawozdanie ze swojej dzia豉lno軼i na Krajowym Zje寮zie Delegat闚.


36

1. G堯wny S康 Kole瞠雟ki rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko cz這nkom w豉dz i organ闚 – naczelnych oraz okr璕owych i jest instancj odwo豉wcz od orzecze
okr璕owych s康闚 kole瞠雟kich.
2. G堯wny S康 Kole瞠雟ki orzeka w pierwszej i drugiej instancji w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚 wyznaczonych przez przewodnicz帷ego G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego.
3. Przewodnicz帷y G堯wnego S康u Kole瞠雟kiego mo瞠 powo造wa do sk豉du orzekaj帷ego s璠zi闚 okr璕owego s康u kole瞠雟kiego.
4. W trybie rewizji G堯wny S康 Kole瞠雟ki rozpatruje sprawy w zespo豉ch pi璚ioosobowych.ROZDZIA V
Okr璕i Zwi您ku

37

1. Okr璕 jest terenow jednostk organizacyjn Zwi您ku gospodaruj帷 na wodach, na wyznaczonym przez Zarz康 G堯wny terenie dzia豉nia.
2. Zarz康 G堯wny powo逝je okr璕, jako terenow jednostk Zwi您ku, zapewniaj帷 realizacj cel闚 statutowych na terenie swego dzia豉nia.
3. Warunkiem istnienia okr璕u jest posiadanie zdolno軼i do samodzielnego finansowania cel闚 statutowych.
4. Okr璕 realizuje cele Zwi您ku okre郵one w 7.
5. Likwidacji okr璕u, po wyczerpaniu procedury naprawczej, dokonuje Zarz康 G堯wny na wniosek okr璕owego zjazdu delegat闚 lub w razie utraty zdolno軼i okre郵onych w ust.3.
6. Zarz康 G堯wny jest zobowi您any do wszcz璚ia procedur likwidacyjnych okr璕u w przeci庵u trzech miesi璚y od daty powzi璚ia informacji, 疾 zobowi您ania okr璕u przekraczaj 陰czn warto嗆 mienia okr璕u.
7. Uchwa喚 o po陰czeniu lub zmianie granic okr璕闚 podejmuje Zarz康 G堯wny na wsp鏊ny wniosek okr璕owych zjazd闚 delegat闚 zainteresowanych okr璕闚.
8. Okr璕i mog powo造wa w璠karskie kluby sportowe. Struktur organizacyjn oraz zasady funkcjonowania klub闚 okre郵a Zarz康 G堯wny.
9. Okr璕i mog organizowa wsp馧prac k馧 w ustalonych przez siebie rejonach.
10. Okr璕i mog mi璠zy sob zawiera porozumienia oraz podejmowa wsp馧prac w zakresie realizacji zada statutowych.


38

1. Najwy窺z w豉dz okr璕u jest okr璕owy zjazd delegat闚.
2. W okresie mi璠zy zjazdami, w豉dz okr璕u jest zarz康 okr璕u.
3. Organem kontroli wewn皻rznej okr璕u jest okr璕owa komisja rewizyjna.
4. Organem orzekaj帷ym w sprawach przewinie cz這nk闚 jest okr璕owy s康 kole瞠雟ki.
39
Okr璕owy zjazd delegat闚 mo瞠 by:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.


40

W okr璕owym zje寮zie delegat闚 uczestnicz:
1) delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach k馧, wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarz康 okr璕u;
2) cz這nkowie ust瘼uj帷ych w豉dz i organ闚, o ile nie zostali delegatami oraz osoby zaproszone.


41

1. Zwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 zwo逝je co 4 lata zarz康 okr璕u, w terminie uzgodnionym z Zarz康em G堯wnym.
2. O terminie, miejscu i porz康ku dziennym okr璕owego zjazdu delegat闚, zarz康 okr璕u zawiadamia delegat闚 i zarz康y k馧 na pi鄉ie co najmniej na 21 dni przed okr璕owym zjazdem delegat闚, za陰czaj帷 do zawiadomienia sprawozdanie z dzia豉lno軼i oraz inne dokumenty i wnioski, b璠帷e tematem obrad okr璕owego zjazdu delegat闚.


42

Do kompetencji okr璕owego zjazdu delegat闚 nale篡:
1) uchwalanie porz康ku i zatwierdzanie regulaminu obrad;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez w豉dze i organy okr璕u sprawozda oraz program闚 dzia豉nia;
3) rozpatrywanie wniosk闚 zarz康u okr璕u, okr璕owej komisji rewizyjnej, okr璕owego s康u kole瞠雟kiego oraz innych, zg這szonych na zje寮zie;
4) podejmowanie, na wniosek okr璕owej komisji rewizyjnej, uchwa造 w sprawie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u okr璕u;
5) ustalanie sk豉du liczbowego zarz康u oraz organ闚 okr璕u;
6) wyb鏎 prezesa zarz康u okr璕u, cz這nk闚 zarz康u okr璕u, okr璕owej komisji rewizyjnej, okr璕owego s康u kole瞠雟kiego;
7) wyb鏎 delegat闚 i ich zast瘼c闚 na Krajowy Zjazd Delegat闚 wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarz康 G堯wny.


43

1. Nadzwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 zwo逝je zarz康 okr璕u z w豉snej inicjatywy lub w terminie trzech miesi璚y od daty zg這szenia wniosku przez :
1) Zarz康 G堯wny;
2) okr璕ow komisj rewizyjn,
3) 1/3 zarz康闚 k馧,
4) 1/3 liczby delegat闚.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, nadzwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 zwo逝je niezw這cznie okr璕owa komisja rewizyjna.
3. Nadzwyczajny okr璕owy zjazd delegat闚 podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, dla rozpatrzenia kt鏎ych zosta zwo豉ny.


44

1. Zarz康 okr璕u sk豉da si z 11 do 31 cz這nk闚 wybranych przez okr璕owy zjazd delegat闚 陰cznie z prezesem.
2. Ze sk豉du zarz康u okr璕u nale篡 powo豉, na wniosek prezesa:
- wiceprezes闚,
- sekretarza,
- skarbnika.
3. Na pierwszym posiedzeniu zarz康u, kt鏎e powinno odby si nie p騧niej ni 7 dni od dnia
wybor闚, mo瞠 on wybra, na wniosek prezesa, spo鈔鏚 swych cz這nk闚 prezydium.
4. Sk豉d ilo軼iowy prezydium nie mo瞠 przekracza 1/2 stanu liczbowego zarz康u okr璕u.


45

1. Zarz康 okr璕u obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta.
2. Posiedzenia zarz康u okr璕u zwo逝je prezes lub upowa積iony przez niego cz這nek zarz康u.


46

Do zakresu dzia豉nia zarz康u okr璕u nale篡:
1) kierowanie prac okr璕u w okresie pomi璠zy zjazdami i reprezentowanie na zewn徠rz;
2) realizowanie uchwa krajowego i okr璕owego zjazdu delegat闚 oraz Zarz康u G堯wnego;
3) zwo造wanie okr璕owego zjazdu delegat闚 i przedstawianie mu dokument闚, o kt鏎ych mowa w 41 ust. 2;
4) uchwalanie ordynacji wyborczej dla k馧;
5) rozpatrywanie i wdra瘸nie wniosk闚 pokontrolnych okr璕owej komisji rewizyjnej;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych okr璕u;
7) zatwierdzanie rocznych bud瞠t闚 okr璕u;
8) uchwalanie sk豉dek okr璕owych;
9) podejmowanie uchwa o terenie dzia豉nia k馧 i klub闚 w璠karskich oraz o ich tworzeniu lub likwidacji;
10) podejmowanie uchwa reguluj帷ych wewn皻rzn dzia豉lno嗆 okr璕u, w tym tak瞠 regulaminu okr璕owego kapitanatu sportowego na podstawie 67;
11) wyst瘼owanie o nadawanie odznak zwi您kowych oraz nadawanie okr璕owych odznak i wyr騜nie okoliczno軼iowych;
12) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada okr璕u,
13) zawieranie um闚 poci庵aj帷ych za sob zobowi您ania finansowe okr璕u do warto軼i mienia stanowi帷ego jego w豉sno嗆, w tym nabywanie nieruchomo軼i za 鈔odki w豉sne okr璕u i prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej na w豉sny rachunek, a tak瞠 dzier瘸wienie nieruchomo軼i i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz okr璕u lub Zwi您ku.
Do obci捫ania i zbywania nieruchomo軼i wymagana jest zgoda Zarz康u G堯wnego.
14) podejmowanie uchwa o powo造waniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przyst瘼owaniu do sp馧ek prawa handlowego, wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 przy obecno軼i 2/3 cz這nk闚, po wcze郾iejszym uzyskaniu zgody Zarz康u G堯wnego;
15) prowadzenie dzia豉lno軼i w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚 oraz tworzenie
這wisk specjalnych;
16) organizowanie imprez w璠karskich;
17) organizowanie pracy z m這dzie膨 w璠karsk i finansowanie tej dzia豉lno軼i;
18) prowadzenie dzia豉lno軼i szkoleniowej;
19) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad dzia豉lno軼i jednostek organizacyjnych okr璕u;
20) prowadzenie obs逝gi finansowo-ksi璕owej k馧 i klub闚;
21) kierowanie dzia豉lno軼i gospodarcz oraz wykonywanie praw wsp鏊nika i akcjonariusza w sp馧kach prawa handlowego;
22) administrowanie nieruchomo軼iami Zwi您ku, b璠帷ymi w zarz康zie i u篡tkowaniu okr璕u;
23) wsp馧praca z o鈔odkami naukowo-badawczymi, prowadzenie dzia豉lno軼i wydawniczej oraz wsp馧dzia豉nie z innymi organizacjami w璠karskimi;
24) zawieranie porozumie o wsp馧pracy z zagranicznymi organizacjami w璠karskimi;
25) wykonywanie czynno軼i z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura, g堯wnego ksi璕owego, redaktor闚 naczelnych wydawnictw okr璕owych oraz kierownik闚 jednostek gospodarczych i okr璕owych stra篡 rybackich.
Umowy o prac, w imieniu zarz康u okr璕u, zawiera prezes zarz康u okr璕u.
26) udzielanie pe軟omocnictw do sk豉dania o鈍iadcze w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych okr璕u oraz do czynno軼i bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez zarz康 okr璕u os鏏;
27) podejmowanie uchwa w sprawie porozumie mi璠zyokr璕owych dotycz帷ych dost瘼u do w鏚, gospodarki rybacko-w璠karskiej, sportu i turystyki;
28) organizowanie rejonowej wsp馧pracy k馧;
29) powo造wanie komisji egzaminacyjnych na kart w璠karsk;
30) powo造wanie i odwo造wanie rzecznik闚 dyscyplinarnych zarz康u okr璕u oraz rzecznika prasowego zarz康u okr璕u, a tak瞠 redaktor闚 naczelnych wydawnictw okr璕owych, kierownik闚 jednostek gospodarczych, okr璕owych stra篡 rybackich.


47

1. W przypadku wyboru prezydium zarz康u okr璕u, kieruje ono ca這kszta速em zagadnie i spraw podlegaj帷ych kompetencji zarz康u okr璕u z tym, 疾 podj皻e uchwa造 podlegaj przed這瞠niu na najbli窺zym posiedzeniu zarz康u okr璕u.
Zarz康 okr璕u mo瞠 uchwa造 zatwierdzi, zmieni b康 uchyli.
2. Prezydium zarz康u okr璕u obraduje w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.
3. W okresie mi璠zy posiedzeniami prezydium zarz康u okr璕u, okr璕 reprezentuje i kieruje jego dzia豉lno軼i prezes zarz康u okr璕u lub wyznaczony cz這nek prezydium zarz康u okr璕u.


48

1. Okr璕owa komisja rewizyjna sk豉da si z 5 do 9 cz這nk闚 wybieranych przez okr璕owy zjazd delegat闚.
2. Cz這nkowie okr璕owej komisji rewizyjnej wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.


49

1. Do zakresu dzia豉nia okr璕owej komisji rewizyjnej nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i okr璕u;
2) wyst瘼owanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarz康u okr璕u;
3) nadzorowanie dzia豉lno軼i komisji rewizyjnych k馧;
4) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na okr璕owym zje寮zie delegat闚;
5) wyst瘼owanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u.
2. Okr璕owa komisja rewizyjna kontroluje dzia豉lno軼i zarz康u okr璕u nie rzadziej ni raz w roku.
3. Przedstawiciel komisji ma prawo do uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach organizowanych przez w豉dze okr璕owe i w豉dze k馧.
4. Komisja mo瞠 realizowa swoje zadania przy pomocy bieg造ch rewident闚 i innych ekspert闚.


50

1.Okr璕owy s康 kole瞠雟ki sk豉da si z 7 do 11 cz這nk闚, wybieranych przez okr璕owy zjazd delegat闚. Wybieraj oni ze swego grona przewodnicz帷ego, jego zast瘼c i sekretarza.
2. Okr璕owy s康 kole瞠雟ki sk豉da sprawozdanie z ca這kszta速u dzia豉lno軼i na okr璕owym
zje寮zie delegat闚.


51

1. Okr璕owy s康 kole瞠雟ki rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko cz這nkom w豉dz i organ闚 k馧 oraz jest instancj odwo豉wcz od orzecze s康闚 kole瞠雟kich k馧.
2. Okr璕owy s康 kole瞠雟ki orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚, wyznaczonych przez przewodnicz帷ego s康u.
3. Przewodnicz帷y okr璕owego s康u kole瞠雟kiego mo瞠 powo造wa do sk豉du orzekaj帷ego s璠zi闚 s康闚 kole瞠雟kich k馧 lub s康闚 mi璠zyko這wych .ROZDZIA VI
Ko豉 Zwi您ku

52

1. Ko這 jest podstawow jednostk organizacyjn Zwi您ku, powo造wan uchwa陰 zarz康u okr璕u, kt鏎a okre郵a teren dzia豉nia, minimaln liczb cz這nk闚 i zakres sprawowanej opieki nad wodami.
2. Ko豉 mog tworzy sekcje, b璠帷e ich kom鏎kami organizacyjnymi.
3. Ko豉 mog tworzy kluby zainteresowa w璠karskich.


53

1. W豉dzami ko豉 s:
1) walne zgromadzenie ko豉,
2) zarz康 ko豉 – mi璠zy walnymi zgromadzeniami.
2. Organami ko豉 s:
1) komisja rewizyjna,
2) s康 kole瞠雟ki.
3. Walne zgromadzenia cz這nk闚 ko豉 mog by:
1) zwyczajne:
a) sprawozdawcze,
b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.
4. Walne zgromadzenia sprawozdawcze ko豉 odbywaj si corocznie, a zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarz康em okr璕u.
5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia, zarz康 ko豉 powiadamia cz這nk闚 lub delegat闚 z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.
6. Zarz康 ko豉 zwo逝je nadzwyczajne walne zgromadzenie:
1) na 秧danie zarz康u okr璕u,
2) na podstawie w豉snej uchwa造,
3) na wniosek okr璕owej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej ko豉,
4) na wniosek 1/3 cz這nk闚 lub delegat闚 ko豉.
7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwa造 tylko w sprawach, do rozpatrzenia kt鏎ych zosta這 zwo豉ne.
8. Walne zgromadzenia ko豉 s w豉dne do podejmowania uchwa w pierwszym terminie, przy obecno軼i powy瞠j 1/2 uprawnionych do g這sowania, lub w drugim terminie, bez wzgl璠u na liczb uczestnik闚 zgromadzenia.
9. W ko豉ch posiadaj帷ych sekcje, w walnym zgromadzeniu cz這nk闚 ko豉, bior udzia delegaci wybrani na zebraniach sekcji, wed逝g ordynacji wyborczej ustalonej przez zarz康 ko豉. Cz這nek ko豉 mo瞠 nale瞠 tylko do jednej sekcji.


54

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia ko豉 nale篡:
1) rozpatrywanie sprawozda i wniosk闚 zarz康u ko豉, komisji rewizyjnej oraz s康u kole瞠雟kiego;
2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, uchwa造 w przedmiocie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉;
3) ustalanie sk豉du liczbowego w豉dz i organ闚 ko豉;
4) wyb鏎 prezesa i cz這nk闚 zarz康u ko豉, komisji rewizyjnej oraz s康u kole瞠雟kiego;
5) wyb鏎 delegat闚 i ich zast瘼c闚 na okr璕owy zjazd delegat闚 wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarz康 okr璕u;
6) uchwalanie planu dzia豉nia oraz bud瞠tu ko豉 na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza bud瞠tu przez zarz康 okr璕u;
7) zobowi您ywanie cz這nk闚 ko豉 do wykonywania pracy na rzecz ko豉 lub wniesienia ekwiwalentu.


55

1. Zarz康 ko豉 sk豉da si z 5 do 15 cz這nk闚 wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne
zgromadzenie cz這nk闚 ko豉, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarz康 okr璕u.
2. Na pierwszym posiedzeniu zarz康u ko豉, kt鏎e powinno si odby nie p騧niej ni 7 dni od dnia wybor闚, cz這nkowie zarz康u wybieraj spo鈔鏚 siebie na wniosek prezesa:
- wiceprezes闚,
- sekretarza,
- skarbnika,
- gospodarza ko豉.
3. Zarz康 ko豉 odbywa posiedzenia w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u. Posiedzenia zarz康u ko豉 zwo逝je prezes lub wyznaczony przez niego cz這nek zarz康u.
4. W okresie mi璠zy posiedzeniami zarz康u, prac ko豉 kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarz康 ko豉 jego cz這nek.


56

Do zakresu dzia豉nia i kompetencji zarz康u ko豉 nale篡:
1) kierowanie prac ko豉 w okresie pomi璠zy walnymi zgromadzeniami;
2) realizowanie uchwa w豉dz Zwi您ku i walnego zgromadzenia ko豉;
3) zwo造wanie walnego zgromadzenia ko豉;
4) realizowanie zalece okr璕owej komisji rewizyjnej;
5) rozpatrywanie wniosk闚 okr璕owej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej ko豉;
6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji;
7) uchwalanie planu pracy i preliminarza bud瞠towego;
8) przyjmowanie cz這nk闚 i prowadzenie ewidencji oraz skre郵anie z listy cz這nk闚 zgodnie z 11;
9) podejmowanie uchwa o dzia豉lno軼i sekcji i klub闚 zainteresowa w璠karskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarz康 G堯wny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji;
10) uchwalanie regulamin闚 reguluj帷ych wewn皻rzn dzia豉lno嗆 ko豉;
11) wyst瘼owanie o nadawanie odznak zwi您kowych oraz nadawanie odznak i wyr騜nie okoliczno軼iowych ko豉;
12) powo造wanie komisji niezb璠nych do realizacji zada ko豉;
13) organizowanie w璠karskiej dzia豉lno軼i sportowej i rekreacyjnej;
14) organizowanie pracy z dzie熤i i m這dzie膨 oraz finansowanie tej dzia豉lno軼i;
15) prowadzenie dzia豉lno軼i w dziedzinie ochrony i zagospodarowania w鏚 na swoim terenie dzia豉nia;
16) administrowanie, na podstawie pe軟omocnictwa zarz康u okr璕u, powierzonym maj徠kiem okr璕u, w tym zaci庵anie zobowi您a, zawieranie um闚 do wysoko軼i 鈔odk闚 zatwierdzonych w bud瞠cie ko豉;
17) prowadzenie szkole w zakresie znajomo軼i Statutu, etyki w璠karskiej, Regulaminu amatorskiego po這wu ryb, zasad i technik w璠kowania oraz popularyzacja wiedzy o ochronie w鏚 i gospodarce rybackiej;
18) wnioskowanie o powo豉nie komisji do przeprowadzania egzamin闚 na kart w璠karsk;
19) powo造wanie i odwo造wanie rzecznik闚 dyscyplinarnych zarz康闚 k馧.


57

Komisja rewizyjna ko豉 sk豉da si z 3 do 7 cz這nk闚 wybranych przez walne zgromadzenie ko豉, kt鏎zy wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, zast瘼c przewodnicz帷ego i sekretarza.


58

1. Do zakresu dzia豉nia komisji rewizyjnej ko豉 nale篡:
1) kontrolowanie dzia豉lno軼i ko豉, nie rzadziej ni raz do roku;
2) wyst瘼owanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarz康u ko豉;
3) sk豉danie sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i na walnym zgromadzeniu ko豉;
4) wyst瘼owanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉 na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym.
2. Przedstawiciel komisji rewizyjnej ko豉 ma prawo do uczestniczenia z g這sem doradczym w posiedzeniach zarz康u ko豉.


59

1. S康 kole瞠雟ki ko豉 sk豉da si z 3 do 11 cz這nk闚 wybranych przez walne zgromadzenie ko豉, kt鏎zy wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, jego zast瘼c i sekretarza.
2. S康 kole瞠雟ki ko豉 sk豉da sprawozdanie z ca這kszta速u dzia豉lno軼i na walnym zgromadzeniu ko豉.


60

S康 kole瞠雟ki ko豉 orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚, z kt鏎ych jeden, wyznaczony przez przewodnicz帷ego s康u ko豉, jest przewodnicz帷ym zespo逝 orzekaj帷ego.


61

S康 kole瞠雟ki ko豉, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko cz這nkom ko豉, z wyj徠kiem spraw cz這nk闚, kt鏎zy pe軟i funkcje we w豉dzach i organach ko豉 lub w豉dzach i organach wy窺zych szczebli.


62

Na podstawie porozumie dwu lub wi璚ej k馧 mo瞠 by utworzony wsp鏊ny dla tych k馧 s康 kole瞠雟ki.ROZDZIA VII
Organizacja kwalifikowanego sportu w璠karskiego

63

Do zada Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, jako polskiego zwi您ku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym, nale篡:
1) organizowanie kwalifikowanego wsp馧zawodnictwa sportowego w dyscyplinach w璠karskich;
2) okre郵anie regu technicznych i dyscyplinarnych wsp馧zawodnictwa w poszczeg鏊nych dyscyplinach w璠karskich;
3) przygotowywanie kadr narodowych i reprezentant闚 Polski do uczestnictwa w mi璠zynarodowym wsp馧zawodnictwie sportowym;
4) prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;
5) reprezentowanie polskiego w璠karstwa sportowego w mi璠zynarodowych organizacjach portu w璠karskiego;
6) okre郵anie statusu oraz praw i obowi您k闚 zawodnik闚;
7) okre郵anie warunk闚 i trybu zmiany przynale積o軼i zawodnika do w璠karskiego klubu sportowego;
8) przedstawianie propozycji sk豉du kadry narodowej ministrowi w豉軼iwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;
9) szkolenie i doskonalenie zawodowe trener闚 oraz s璠zi闚 sportowych;
10) prowadzenie spraw zwi您anych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i s璠ziom sportowym;
11) okre郵anie trybu i zasad rozstrzygania spor闚 powsta造ch w zwi您ku z naruszeniem ustalonych regu wsp馧zawodnictwa sportowego i powo造wanie organ闚 orzekaj帷ych.


64

1. Podstawow jednostk organizacyjn realizuj帷 zadania w zakresie kwalifikowanego sportu w璠karskiego jest w璠karski klub sportowy, zwany dalej klubem.
2. Klub zrzesza w璠karzy pragn帷ych dobrowolnie uprawia sport w璠karski.
3. Klub powstaje na podstawie 37 ust. 8 oraz 46 pkt 9 Statutu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego. Regulamin w璠karskiego klubu sportowego okre郵a Zarz康 G堯wny Polskiego Zwi您ku W璠karskiego.
4. Warunkiem dopuszczenia klubu do wsp馧zawodnictwa sportowego jest uzyskanie stosownej licencji i rejestracja w G堯wnym Kapitanacie Sportowym Polskiego Zwi您ku W璠karskiego.
Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest G堯wny Kapitanat Sportowy PZW, kt鏎y prowadzi rejestr udzielonych klubom licencji.


65

Wsp馧zawodnictwo sportowe ma na celu wy這nienie, z cyklu zawod闚 eliminacyjnych, mistrz闚 okr璕闚, mistrz闚 Polski w poszczeg鏊nych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalenie, w oparciu o klasyfikacj og鏊n, sk豉d闚 reprezentacji narodowych na mistrzostwa 鈍iata i Europy.


66

Kwalifikowany sport w璠karski w Polsce organizuje G堯wny Kapitanat Sportowy PZW na podstawie upowa積ienia Zarz康u G堯wnego PZW. Regulamin G堯wnego Kapitanatu Sportowego PZW okre郵a uchwa豉 Zarz康u G堯wnego PZW.


67

Sport kwalifikowany na szczeblu okr璕u, z upowa積ienia zarz康u okr璕u organizuje okr璕owy kapitanat sportowy. Regulamin okr璕owego kapitanatu sportowego okre郵a uchwa豉 zarz康u okr璕u PZW. Zarz康y okr璕闚 PZW organizuj i koordynuj dzia豉lno嗆 klub闚 w璠karskich na swoim terenie.


68

Zasady finansowania zada w zakresie sportu kwalifikowanego ustalaj odr瑿ne przepisy uchwalone przez Zarz康 G堯wny PZW.ROZDZIA VIII
Mienie Zwi您ku

69

1. Mienie stanowi w豉sno嗆 i inne prawa maj徠kowe Zwi您ku i okr璕闚.
2. Zwi您ek jest podmiotem praw i obowi您k闚 cywilnoprawnych, kt鏎e dotycz mienia zwi您ku nie stanowi帷ego w豉sno軼i okr璕闚.
3. Okr璕 jest podmiotem praw i obowi您k闚 cywilnoprawnych, kt鏎e dotycz mienia okr璕u.
4. Na wniosek zarz康u okr璕u, Zarz康 G堯wny mo瞠 przenie嗆 na okr璕 w豉sno嗆 lub inne prawa do nieruchomo軼i znajduj帷ej si na terenie dzia豉nia tego okr璕u, je郵i przemawia za tym wa積y interes okr璕u, a nie stoi to w sprzeczno軼i z interesami innych okr璕闚 oraz jest uzasadnione interesem gospodarczym i wzgl璠ami organizacyjnymi Zwi您ku.
5. Zbycie praw do nieruchomo軼i przez okr璕 wymaga uprzedniej zgody Zarz康u G堯wnego.
6. W przypadku sprzeda篡 przez okr璕 nieruchomo軼i, prawo pierwokupu przys逝guje Zwi您kowi.
7. 字odki uzyskane ze sprzeda篡 nieruchomo軼i nie mog by wykorzystane na finansowanie bie膨cej dzia豉lno軼i.
8. Tworzenie i przyst瘼owanie okr璕u do sp馧ek prawa handlowego wymaga zgody Zarz康u G堯wnego.


70

1. Gospodarka mieniem Zwi您ku prowadzona jest na podstawie bud瞠tu bilansuj帷ego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.
2. Zasady ewidencji maj徠ku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowo軼i oraz zak豉dowy
20 plan kont.
3. Rokiem obrachunkowym w Zwi您ku jest rok kalendarzowy.


71

1.Do reprezentowania Zwi您ku w s康zie i poza nim, upowa積ieni s na zasadzie reprezentacji
陰cznej dwaj cz這nkowie Zarz康u G堯wnego z koniecznym udzia貫m jednej z os鏏 pe軟i帷ych funkcj:
- prezesa,
- skarbnika,
- sekretarza.
2.Do sk豉dania w imieniu Zwi您ku o鈍iadcze woli w sprawach maj徠kowych oraz dla udzielania pe軟omocnictw do sk豉dania takich o鈍iadcze, uprawnieni s dzia豉j帷y na podstawie uchwa造 陰cznie dwaj cz這nkowie Zarz康u G堯wnego, z koniecznym udzia貫m jednej z os鏏 pe軟i帷ych funkcj:
- prezesa,
- skarbnika,
- sekretarza.
3.W odniesieniu do okr璕u, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.


72

1. Zarz康y okr璕闚 maj obowi您ek poddawa spory maj徠kowe mi璠zy okr璕ami post瘼owaniu mediacyjnemu, uregulowanemu odr瑿nymi przepisami.
2. W przypadku nierozstrzygni璚ia sporu w post瘼owaniu mediacyjnym, okr璕i s zobowi您ane podda sp鏎 s康owi polubownemu powo造wanemu przez nie wed逝g zasad i przepis闚 Kodeksu post瘼owania cywilnego.
3. Zasady i przepisy post瘼owania mediacyjnego okre郵onego w ust.1 ustala uchwa陰 Zarz康 G堯wny.


73

1.W przypadku likwidacji okr璕u o przeznaczeniu jego mienia decyduje okr璕owy zjazd
delegat闚. Gdy podj璚ie decyzji nie jest mo磧iwe, decyzj podejmuje Zarz康 G堯wny.
2.Mienie likwidowanego okr璕u mo瞠 by przeznaczone wy陰cznie na cele statutowe Zwi您ku.
3.W przypadku likwidacji ko豉 o przeznaczeniu mienia, z kt鏎ego korzysta這 decyduje zarz康 okr璕u.
4.Procedur likwidacji okr璕u okre郵a uchwa豉 Zarz康u G堯wnego.
5.Procedur likwidacji k馧 i klub闚 okre郵a uchwa豉 zarz康u okr璕u.ROZDZIA IX
Zmiana Statutu i rozwi您anie Zwi您ku

74

1. Zmian Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegat闚 wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 2/3 delegat闚.
2. W przypadku wniosku o zmian Statutu z這穎nego przez co najmniej 1/3 zarz康闚 okr璕闚, wraz z projektem zmian, w terminie nie kr鏒szym ni trzy miesi帷e przed rozpocz璚iem Krajowego Zjazdu Delegat闚, Zarz康 G堯wny zobowi您any jest przed這篡 ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegat闚 do rozpatrzenia.
3. Wniosek Zarz康u G堯wnego o zmian Statutu wraz z projektem zmian musi by zg這szony przy zachowaniu terminu okre郵onego w ust. 2.


75

21
Rozwi您anie si Zwi您ku wymaga uchwa造 Krajowego Zjazdu Delegat闚 podj皻ej wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚, przy obecno軼i co najmniej 2/3 delegat闚.


76

W razie rozwi您ania si Zwi您ku jego maj徠ek zostanie przekazany na cele okre郵one przez
Krajowy Zjazd Delegat闚, uchwa陰 podj皻 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.